Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.
Thân Nhân Trung
Trường học đào tạo người tài. Phật pháp đào tạo người hiền.
Tôn Sư Khangser Rinpoche
Sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
Tôn Sư Khangser Rinpoche

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng được thành lập dưới sự chỉ đạo của đại Lạt Ma chuyển thế đời thứ 8 Tôn Sư Khangser Rinpoche, nhằm hướng dẫn cách tu hành theo Phật Pháp dựa trên học tập, tư duy và thiền quán; đồng thời chỉ ra phương cách làm thế nào để sống một cách đúng đắn và hạnh phúc. Ngoài ra cơ sở cũng có những công tác xã hội với mục đích cải tiến giá trị đạo đức nhân bản.

Tất cả chúng sanh đều bình đẳng trên phương diện mưu cầu hạnh phúc. Do đó ở đây cơ sở sẽ chuyển tải phương pháp để phát triển sự hạnh phúc trong nội tâm trên tinh thần bất vụ lợi.

Cơ Sở Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Nhiên Đăng là một chi nhánh của Cơ Sở Di Sản Văn Hóa Phật Giáo Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan Buddhist Heritage Foudation) trụ sở ở Kathmandu, vương quốc Nepal.

GIÁO PHÁP

THIỀN CHỈ - PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ ÁP LỰC CUỘC SỐNG

Khangser Rinpoche hướng dẫn Thiền Chỉ - Phương Pháp Quản Lý Áp Lực Cuộc Sống cho chương trình Chất Lượng Cuộc Sống tại khách sạn Windsor.

TP.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2015.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT NÓNG GIẬN

Khangser Rinpoche hướng dẫn Phương Pháp Kiểm Soát Nóng Giận tại công ty VN Direct.

TP.HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2015.

Pháp hành trì Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Pháp hành trì Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

NGHI QUỸ PHẬT DƯỢC SƯ

Khangser Rinpoche chú giải Nghi Quỹ Phật Dược Sư tại chùa Như Thị.

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2015.

BÁT NHÃ TÂM KINH

Khangser Rinpoche trao đổi Phật pháp: Bát Nhã Tâm Kinh tại chùa Thiên Long.

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2015.

NHẬN TIN CẬP NHẬT

KẾT NỐI

Title
Đóng