02-07-2022
Lamrim 2021
Download MP3

Xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát (trang 98)

Mười hai nhân duyên là quá trình và là nguyên nhân chúng ta bị trói buột trong luân hồi. Vậy để có thể cắt đứt được nguyên nhân đó và nguyên nhân chủ yếu là Chấp Ngã.

Có hai phân đoạn:

1/Loại tái sinh nào chấm dứt sinh tử

2/Loại con đường nào đưa đến chấm dứt sinh tử: con đường chính là sự hiểu biết của mình (hiểu biết về vô ngã có thể chặt đứt chấp ngã)

  • Xác định cái cần đó là Trí Tuệ, loại trí tuệ hiểu biết vô ngã mới cắt đứt được chấp ngã, từ đó cắt được gốc rể sinh tử luân hồi. Để có trí tuệ thì phải giữ giới.

Giữ giới ở đây là 10 điều bất thiện.

  • Định: sự tập trung.
  • Tuệ: trí tuệ hiểu biết vô ngã

Đây là ba sự thực hành để thoát luân hồi: giới, định, tuệ. Và quan trọng ở đây là Giới. Vì sao? Vì giới là những nguyên tắc không làm mười điều bất thiện. Không có Giới thì sẽ không phát sinh ra Định và Tuệ.

Trong GTTLT có hướng dẫn Phật, Pháp là gì?. Phật Pháp là các thiện hạnh có được do giữ giới, qui y, thực hành tâm bồ đề.

Phật Pháp ở đâu mà có: có trong tâm thức qua việc nghe bài giảng của Phật và có giới qui y trong tâm thức đó là Phật Pháp, hoặc giữ không làm mười điều bất thiện và giới giữ do không làm mười bất thiện này là Phật Pháp. Hoặc giới Bồ tát cũng là Phật Pháp.

Nếu đang là Phật tử không theo đạo Phật mà chuyển sang một tôn giáo khác, tức chối bỏ Tam bảo thì giới qui y sẽ không còn thì Phật Pháp trong tâm sẽ mất.

Và một người chưa có niềm tin, chưa qui y Tam bảo nhưng sau đó phát tâm qui y Tam bảo thì khi vừa qui y thì trong tâm thức người này có giới qui y và thể gọi Phật Pháp đã phát sinh trong tâm thức của người này. Có 5 giới qui y và giữ bao nhiêu giới cũng được, sẽ có được thiện hạnh và có Phật Pháp trong tâm thức.

Sau qui y là phải tử bỏ mười điều bất thiện.

Có bốn điều quan trọng cản trở thực hành tử bỏ mười điều bất thiện:

  • Vô minh (trang 107)
  • Bất kính: đối với Phật Pháp
  • Vọng tưởng trội nhất (phiền não): tham, sân, si. Cái nào nổi trội nhất thì loại bỏ trước.
  • Buông lung(quên chánh niệm, lơ là): không phân tích tình huống hiện tại.

Nếu sống không thực với chính mình thì cũng là nói dối. Khi thực hành điều gì hãy nghĩ không nói dối kể cả với Đức Phật, nếu trong tâm có mong muốn nghĩ đến chuyện đó hay không, nếu không nghĩ mà vẫn làm thì vẫn nói dối.

Nên bỏ mười bất thiện và nhận gia trì từ Đức Phật mới chứng được vô ngã.

Niềm tin đối với Đức Phật rất quan trọng và quyết định Đức Phật sẽ như thế nào đối với minh. Nếu không có niềm tin vào Đức Phật, thì nhìn Phật cũng chỉ là những pho tượng, bức ảnh trên bàn thờ ngoài ra không có sự khác biệt.

BTVN: Thực hành thiền quán mười điều bất thiện trong một tuần: tỉnh thức, quan sát xem đã phạm bao nhiêu lần như nói dối, sát sinh... thì đánh dấu một lần, kết quả viết xuống trong giấy hoặc sổ tay.