20-11-2022
Nhập Bồ Tát Hạnh 2019
Download MP3

TÓM TẮT BÀI GIẢNG NHẬP BỒ TÁT HẠNH

TUẦN 85 - NGÀY 20/11/2022

PHẨM 6: NHẪN NHỤC

BÀI KỆ 120

Vì thế để đền đáp công ơn

Người bỏ thân vào ngục vô gián

Thì ở đây hại lớn thế nào

Cũng mọi đường đối tốt tất cả

- “Người bỏ thân vào ngục vô gián” ở đây là đức Phật. Đức Phật vì tâm bồ đề lớn lao muốn giúp tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi khổ đau nên Ngài đã không màng đến thân mình mà đi vào trong ngục vô gián để giúp đỡ tất cả mọi chúng sinh. Cho nên “để đền đáp công ơn” là đền đáp công ơn của người đã bỏ thân vào ngục vô gián.

- “Thì ở đây hại lớn thế nào/ Cũng mọi đường đối tốt tất cả” có nghĩa là lúc ta còn trong luân hồi này, khi những người khác có đối xấu và làm hại ta như thế nào đi chăng nữa thì ta vẫn đối tốt với tất cả mọi người.

BÀI KỆ 121

Trong khi người mà ta theo bước

Vì họ chẳng màng đến thân mình

Đối với họ, sao ta mê muội

Vẫn ngã mạn, chẳng thực hầu chăm?

- Hai câu đầu nói về đức Phật Thích Ca. Đức Phật dạy pháp cho ta và là người mà ta noi theo bước để thực hành. Đức Phật ban đầu là Thái tử, tương lai sẽ thành vua nhưng Ngài đã từ bỏ ngôi vị cao sang, hơn nữa còn thực hành khổ hạnh, chẳng màng đến thân mình vì làm lợi lạc cho tất cả các chúng sinh.

- Hai câu sau nói về chúng ta. Đức Phật đã từ bỏ ngôi vua mà còn thực hành khổ hạnh để làm lợi lạc chúng sinh, cho nên nếu chúng ta muốn đền đáp đức Phật và muốn nối bước đức Phật thì đáng lẽ chúng ta phải hầu cận, thương yêu, chăm lo cho tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta không nên dùng tâm ngã mạn để đối đãi với chúng sinh.

BÀI KỆ 122

Họ an vui, các Phật hoan hỷ

Họ chịu hại, Phật chẳng hài lòng

Làm họ vui, các Phật hoan hỷ

Làm hại họ, như hại Phật thôi

- Hạnh nguyện của tất cả chư Phật là muốn tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi đau khổ và được an vui, hạnh phúc. Do đó, nếu ta có thể mang an vui đến cho tất cả chúng sinh thì sẽ làm cho chư Phật rất hoan hỷ. Còn nếu ta làm tổn hại chúng sinh thì ta cũng gián tiếp làm tổn hại đức Phật.

- Món cúng dường có ý nghĩa và có giá trị nhất lên đức Phật là ta làm lợi lạc và mang an vui đến cho tất cả mọi chúng sinh.

BÀI KỆ 123

Cũng như khi thân này cháy rụi

Các dục lạc chẳng làm ý vui

Thế thì khi hại đến chúng sinh

Bậc đại bi chẳng cách nào vui

- Thử nghĩ thân này của ta bị lửa đốt cháy thì có biết bao nhiêu đau khổ vào lúc đó. Nếu thân đã bị đốt cháy thì cho dù có mang bao nhiêu món vui cho ta thì ta cũng không thể nào vui được vì đâu còn thân này thì lấy cái gì để hưởng dụng các món vui đó. Đây là một ví dụ. Cũng giống như vậy, ta làm hại chúng sinh rồi sau đó mang tất cả các món quý báu cúng dường lên đức Phật thì đức Phật cũng không thể nào vui được.

BÀI TẬP THỰC HÀNH THIỀN:

(1) Bước 1, hãy nghĩ Ruộng Phước ở trước mặt mình, sau đó nghĩ đến tất cả mọi chúng sinh.

(2) Bước 2, nghĩ rằng chỉ mỗi một mình con nhận lấy trách nhiệm giải thoát tất cả mọi chúng sinh khỏi đau khổ và mang an lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Hãy khởi động cơ mạnh mẽ như vậy.

(3) Bước 3, cầu nguyện Ruộng Phước ban gia trì cho ta để làm được chuyện đó. Khi cầu nguyện như vậy, nghĩ từ Ruộng Phước ở phía trước mặt có ánh hào quang chiếu đến thân của ta, khiến cho thân ta biến thành thân Phật. Sau đó, từ thân ta (lúc này đã thành Phật rồi) chiếu ánh hào quang ra khắp tất cả mười phương và chiếu đến thân của tất cả mọi chúng sinh, khiến tất cả mọi chúng sinh đều hiện lên thân phật. Lúc này chúng ta ngồi và giữ trạng thái thiền đó trong một lúc. Sau đó chúng ta bắt đầu lại từ bước 1. Chúng ta hãy thực hành bài tập này trong 1 tuần. Bước 3 gieo vào trong tâm thức của chúng ta một chủng tử của điềm lành. Bây giờ ta thực hành Phật pháp thì tương lai ta sẽ thành Phật. Khi ta thành Phật thì cũng sẽ giúp người khác thành Phật.